Algemene voorwaarden

Versie: 28 april 2023

Liever een PDF? Download hem hier

Dit zijn Onze algemene voorwaarden. Je zult, op het moment dat Je Onze Diensten aanvraagt, worden gevraagd deze algemene voorwaarden te accepteren. Accepteer Je deze voorwaarden niet, dan kun Je geen gebruik maken van Onze Diensten.

Inhoudsopgave

Artikel 1:Definities
Artikel 2:Toepasselijkheid
Artikel 3:Totstandkoming van de Overeenkomst
Artikel 4:Duur en beëindiging
Artikel 5:Prijzen
Artikel 6:Betaling
Artikel 7:Jouw rechten en verplichtingen
Artikel 8:Onze rechten en verplichtingen
Artikel 9:Aansprakelijkheid
Artikel 10:Overmacht
Artikel 11:Wijziging van de voorwaarden
Artikel 12:Intellectueel eigendom
Artikel 13:Verjaringstermijn en vrijwaring
Artikel 14:Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 1: Definities

Om deze algemene voorwaarden begrijpelijk en leesbaar te houden, zullen Wij de volgende begrippen gebruiken:

1.1:Wij (Ons, Onze): De privaatrechtelijke rechtspersoon jodiBooks B.V., statutair gevestigd te Lieshout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70590680
1.2:Jij (Je, Jou, Jouw): Jij, een ondernemer (rechtspersoon of natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf), die met Ons een Overeenkomst heeft voor het gebruik van Onze Diensten.
1.3:Digitale Diensten: De door Ons aangeboden elektronische diensten. Dit zijn digitale diensten die langs de elektronische weg (over het internet) worden geleverd.
1.4:E-fulfilment Diensten: De door Ons aangeboden diensten voor het aan Ons uitbesteden van delen van je webshop activiteiten. Dit zijn diensten waarbij Wij voor Jou onder andere het beheer van de webshop, orderverwerking, inslag en opslag, het verzamelen, verpakken en verzenden verzorgen.
1.5:Diensten: Al Onze diensten aan Jou, inclusief de Digitale Diensten en E-fulfilment Diensten.
1.6:Overeenkomst: De overeenkomst tussen Jou en Ons voor het leveren van Diensten door Ons aan Jou waarvan deze voorwaarden deel uitmaken.
1.7:Schriftelijk: Op schrift gesteld of langs de elektronische weg, zoals bedoeld in artikel 6:227a van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1:Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten die Wij aan Jou leveren.
2.2:Andere algemene voorwaarden dan deze algemene voorwaarden worden door Ons met klem afgewezen.
2.3:Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen als deze Schriftelijk tussen Jou en Ons zijn afgesproken.
2.4:Als een bepaling die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de Overeenkomst voor de rest in stand en zal de betreffende bepaling in overleg tussen Jou en Ons onmiddellijk worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
2.5:Als Wij eventueel geen beroep doen op wat in deze algemene voorwaarden is bepaald, dan betekent dit niet dat Wij daarmee afstand hebben gedaan van Ons recht om Ons in andere gevallen wel op deze algemene voorwaarden te beroepen.

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1:Een Overeenkomst komt tot stand zodra Wij een aanvraag van Jou Schriftelijk hebben geaccepteerd.
3.2:De ingangsdatum van de Overeenkomst is de datum waarop Wij Jouw aanvraag Schriftelijk hebben geaccepteerd.
3.3:Wij hebben het recht, zonder opgaaf van reden, Jouw aanvraag te weigeren.

Artikel 4: Duur en beëindiging

4.1:De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één (1) maand, tenzij anders afgesproken.
4.2:De Overeenkomst kan op elke dag van de kalendermaand beginnen. Voor de lengte van één (1) maand gebruiken We de dagnummers-methode. Voorbeeld: Een maand begint op 20 januari 2017. De laatste dag van deze maand is dan 19 februari 2017. (Wanneer er niet genoeg dagen in de volgende kalendermaand zitten, dan valt de laatste dag van de maand op de laatste dag van de kalendermaand. Voorbeeld: Een maand begint op 31 januari 2017. De laatste dag van deze maand zou 30 februari 2017 zijn, maar deze dag bestaat niet. De laatste dag van februari 2017 is de 28e. Dit is dus de laatste dag van deze maand.)
4.3:De Overeenkomst wordt steeds automatisch verlengd met de duur van één (1) maand, tenzij anders afgesproken.
4.4:Jij kunt de Overeenkomst uiterlijk op de laatste dag van de lopende periode Schriftelijk beëindigen, zonder opgaaf van reden. De Overeenkomst eindigt dan aan het einde van de lopende periode.
4.5:Wij mogen de Overeenkomst zonder opgaaf van reden beëindigen met een vooraankondiging van zes (6) maanden tegen het einde van de lopende periode.
4.6:Wij hebben het recht de Diensten deels of helemaal buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken en/of onze uitvoering daarvan te staken wanneer Jij Jouw verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet tijdig nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Wij zullen Jou hierover vooraf informeren, tenzij dit in alle redelijkheid niet van Ons kan worden verlangd.
4.7:Na een buitengebruikstelling/staking zoals beschreven in 4.6 wordt weer tot ingebruikstelling/hervatting overgegaan als Jij binnen een door Ons gestelde termijn Jouw verplichtingen bent nagekomen.
4.8:Wij hebben het recht de Overeenkomst te beëindigen als Jij Ons bij het aangaan van de Overeenkomst onvolledige of onjuiste informatie hebt gegeven en als Jij dat deed met de bedoeling om Ons te misleiden. Binnen één maand (1) nadat wij dit hebben ontdekt, kunnen wij de Overeenkomst beëindigen.
4.9:Wij hebben het recht de Overeenkomst te beëindigen als Jij ons bij het aangaan van de Overeenkomst onvolledige of onjuiste informatie hebt gegeven en wij de Overeenkomst niet zouden hebben gesloten als wij de juiste informatie meteen hadden gehad. Binnen één (1) maand nadat wij dit hebben ontdekt, kunnen wij de Overeenkomst beëindigen.

Artikel 5: Prijzen

5.1:Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief btw en andere wettelijke heffingen.
5.2:Alle geadverteerde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten. Kennelijke fouten of vergissingen binden Ons niet.
5.3:Wij behouden het recht voor om prijzen te wijzigen.
5.4:Wijzigingen van de prijzen gelden ook voor reeds gesloten Overeenkomsten. Wij zullen Jou minimaal 30 dagen voor de ingangsdatum van een prijswijziging op de hoogte brengen. Als Jij de prijswijziging niet wilt accepteren, kun Je tot de datum waarop de nieuwe prijzen ingaan de Overeenkomst ontbinden. De Overeenkomst eindigt dan op de datum waarop de nieuwe prijzen ingaan of op de datum dat Wij Jouw opzegging ontvangen als dat na de ingangsdatum van de prijswijziging is.

Artikel 6: Betaling

6.1:Jouw betalingsverplichting gaat in op de ingangsdatum van de Overeenkomst.
6.2:De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag dat Wij Onze Diensten aan Jou beschikbaar stellen.
6.3:De verschuldigde vergoeding voor de Overeenkomst is exclusief btw en andere wettelijke heffingen. Ook vergoedingen die volgen uit deze algemene voorwaarden ben Jij aan Ons verschuldigd.
6.4:De verschuldigde kosten voor Digitale Diensten worden bij vooruitbetaling in rekening gebracht en moeten vooraf worden betaald.
6.5:De verschuldigde kosten voor E-fulfilment Diensten worden maandelijks achteraf in rekening gebracht.
6.6:De verschuldigde kosten kunnen worden betaald per factuur of door middel van een automatisch incasso, als Jij Ons hiervoor machtigt.
6.7:Bij betaling met automatisch incasso dien Jij zelf zorg te dragen voor voldoende saldo op Jouw rekening.
6.8:De betalingstermijn is veertien (14) dagen na de factuurdatum. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Ons is ontvangen.
6.9:Als Jij niet binnen de in 6.8 gestelde betalingstermijn hebt betaald, wordt dit door Ons aan Jou medegedeeld en wordt een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan ben Jij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
6.10:Vanaf het moment dat Jij in verzuim bent, hebben Wij het recht de Diensten geheel buiten gebruik te stellen. Ook tijdens buitengebruikstelling van de Diensten blijf Jij verplicht de verschuldigde bedragen te betalen.
6.11:Vanaf het moment dat Jij in verzuim bent, ben Jij, naast het verschuldigde verdrag, ook een bedrag van vijfentwintig (25) euro exclusief btw aan Ons verschuldigd als administratiekosten.
6.12:Vanaf het moment dat Jij in verzuim bent, hebben wij het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
6.13:Als Jij van mening bent dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kun Jij Jouw bezwaar binnen twee weken na de factuurdatum aan Ons melden. Na ontvangst van Jouw bezwaar zullen Wij onderzoeken of het factuurbedrag juist is. Het indienen van een bezwaar laat Jouw betalingsverplichting intact en heeft dus geen uitstellende werking.
6.14:Als bij vergissing een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan moeten Wij het teveel geïncasseerde bedrag op Jouw eerste verzoek onmiddellijk terugboeken. Over het teveel geïncasseerde bedrag wordt geen rente vergoed.

Artikel 7: Jouw rechten en verplichtingen

7.1:Jij zult Je niet gedragen op een manier die in strijd is met deze algemene voorwaarden of de Nederlandse wet- en/of regelgeving.
7.2:Jij dient Je gedragen zoals van een verantwoordelijke en zorgvuldige gebruiker verwacht mag worden.
7.3:Jij mag de Diensten nooit gebruiken op een manier die leidt of kan leiden tot enige vorm van – al dan niet commerciële – exploitatie van de Diensten of enig gedeelte daarvan door Jou of enige derde.
7.4:Jij dient storingen in het functioneren van de Digitale Diensten onmiddellijk te melden aan Ons.
7.5:Jij dient toegangsgegevens tot de Digitale Diensten strikt geheim te houden. Hieronder vallen onder andere (maar niet uitsluitend): Je e-mailadres, Je gebruikersnaam en Je wachtwoord.
7.6:Jij dient back-ups te maken van de gegevens die Jij in de Digitale Diensten opslaat.
7.7:Jij krijgt tijdens de looptijd van de Overeenkomst een gebruiksrecht van de Digitale Diensten. Dit gebruiksrecht is niet exclusief en niet overdraagbaar.
7.8:Jij mag de Digitale Diensten enkel en alleen gebruiken voor gegevensverwerking binnen Jouw eigen onderneming en binnen de ondernemingen van Jouw dochtermaatschappijen in de zin van artikel 2:24a BW.

Artikel 8: Onze rechten en verplichtingen

8.1:Wij geven Je toegang tot en bieden Je gebruik van de overeengekomen Diensten, dit tegen betaling door Jou van de overeengekomen prijs
8.2:Alleen als een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, hebben Wij het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
8.3:Wij zullen Ons inspannen om eventuele storingen in de toegang tot Onze Digitale Diensten zo snel mogelijk op te lossen.
8.4:Wij zullen, voor zover redelijkerwijs van Ons verlangd kan worden, Ons inspannen om de Digitale Diensten in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behalve de tijd die nodig is voor onderhoudswerkzaamheden en storingen.
8.5:Wij zullen Ons, voor zover redelijkerwijs van Ons verlangd kan worden, inspannen om de koppeling van onze Digitale Diensten met andere netwerken en/of systemen in stand te houden en te onderhouden.
8.6:Wij zullen een storing in de Digitale Diensten zo snel mogelijk, nadat de storing door Jou is gemeld, opheffen. Er kunnen geen garanties worden afgegeven over de tijd die het kost om storingen te verhelpen.
8.7:Wij zullen Je informeren over eventuele storingen in de Digitale Diensten die direct hun weerslag hebben op de dienstverlening van Ons aan Jou, tenzij de storing Ons verhindert vooraf of tijdig hierover te communiceren.
8.8:Wij verplichten Ons om onderhoudswerkzaamheden aan Onze Digitale Diensten van tevoren aan te kondigen. Van verwachte impact en tijdsduur zal door Ons een inschatting worden gegeven.
8.9:Wij hebben het recht de programmatuur van Onze Digitale Diensten van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en fouten te herstellen. Als een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zullen Wij Jou daarvan minimaal 30 dagen voor de wijziging op de hoogte stellen.
8.10:Omdat de Digitale Diensten aan meerdere klanten worden geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Jou van een bepaalde aanpassing af te zien. Als Jij een aanpassing zoals omschreven in 8.8 niet wilt accepteren, kun Je tot de datum waarop de aanpassing ingaat de Overeenkomst ontbinden. De Overeenkomst eindigt dan op de datum waarop de aanpassing ingaat of op de datum dat Wij Jouw opzegging ontvangen als dat na de ingangsdatum van de aanpassing is.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1:Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Wij zijn uitgegaan van door Jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Ons kenbaar hoorde te zijn.
9.2:Wij zijn niet verantwoordelijk voor misbruik van toegangsgegevens tot de Digitale Diensten. Jij bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van deze toegangsgegevens. Behalve wanneer Ons opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld valt aan te rekenen, kunnen Wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden.
9.3:Behalve wanneer Ons opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld valt aan te rekenen, zal Onze aansprakelijkheid tegenover Jou en derden, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst, steeds beperkt zijn tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Diensten. Deze aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat volgens Onze aansprakelijkheidsverzekeraar voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Ons uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Onder directe schade wordt – onder andere maar niet uitsluitend – verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om Onze prestatie aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade.
9.4:Als, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering – zoals bedoeld in 9.3 – overgaat, is Onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Diensten in rekening gebrachte kosten. Als de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan één (1) jaar, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op eenmaal het bedrag dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan Jou. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikellid meer bedragen dan € 10.000 (tienduizend euro en nul eurocent) per toerekenbare tekortkoming, tenzij Wij en Jij reden zien om bij het aangaan van de Overeenkomst af te wijken van dit maximum.
9.5:Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één (1) toerekenbare tekortkoming.
9.6:Jij bent verplicht schade beperkende maatregelen te nemen.
9.7:Wij hebben het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door de Diensten te herstellen of verbeteren.

Artikel 10: Overmacht

10.1:Onder overmacht met betrekking tot de Overeenkomst wordt verstaan:
  • al wat daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen;
  • storingen van technische aard die niet onder Onze controle vallen;
  • alle van buiten komende oorzaken (voorzien en onvoorzien) waarop Wij geen invloed kunnen uitoefenen, maar waardoor Wij niet in staat zijn Onze verplichtingen na te komen.
10.2:Wij zijn niet gehouden aan Onze verplichtingen uit de Overeenkomst als nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De Overeenkomst zal dan worden ontbonden zonder recht op schadevergoeding.
10.3:Als de overmacht van tijdelijke aard is, behouden Wij steeds het recht om hetzij Onze verbintenis op te schorten zolang de overmachtssituatie bestaat hetzij, als de overmacht meer dan zes maanden duurt, de Overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat Wij in een van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden zijn.
10.4:Jij hebt het recht, als de situatie zoals bedoeld in 10.1 zich voordoet, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang Schriftelijk op te zeggen.
10.5:Wij hebben ook het recht ons op overmacht te beroepen als de situatie zoals bedoeld in 10.1 optrad nadat Wij Onze verplichting hadden moeten nakomen en de situatie Ons verhindert Onze verplichtingen verder na te komen.

Artikel 11: Wijziging van de voorwaarden

11.1:Wij behouden het recht deze voorwaarden te Wijzigen of aan te vullen.
11.2:Wijzigingen van de voorwaarden gelden ook voor reeds gesloten Overeenkomsten. Wij zullen Jou minimaal 30 dagen voor een wijziging van de voorwaarden hiervan op de hoogte brengen. Als Je de wijziging niet wilt accepteren, kun Je tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden ingaan de Overeenkomst ontbinden. De Overeenkomst eindigt dan op de datum waarop de nieuwe voorwaarden ingaan of op de datum dat Wij Jouw opzegging ontvangen als dat na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 12: Intellectueel eigendom

12.1:Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle in het kader van de Diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend programmatuur, analyses, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, liggen uitsluitend bij Ons of Onze licentiegevers.
12.2:Het is Jou niet toegestaan om de Diensten of elementen daarvan door te verkopen of op enige andere Wijze geheel of gedeeltelijk te verhandelen, te verspreiden, openbaar te maken, te kopiëren of beschikbaar te stellen aan derden.
12.3:Het is Ons toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur van de Digitale Diensten. Als Wij door middel van technische bescherming Onze programmatuur hebben beveiligd, is het voor Jou niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
12.4:Als Jij in strijd handelt met wat in de voorgaande leden van dit artikel van deze algemene voorwaarden is bepaald, ben Jij een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000 (vijfduizend euro en nul eurocent) en een aanvullende boete van € 500 (vijfhonderd euro en nul eurocent) per dag, voor iedere dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 50.000 (vijftigduizend euro en nul eurocent).

Artikel 13: Verjaringstermijn en vrijwaring

13.1:Voor alle vorderingen en verweren tegenover Ons en de door Ons (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één (1) jaar.
13.2:Jij vrijwaart Ons voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke aan Jou toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Onze kant en Jij aantoont dat Jou hierin geen enkel verwijt treft.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

14.1:Op de Overeenkomst en alle rechtsbetrekkingen die hiermee verband houden of eruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook als de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of als Jij in het buitenland woont.
14.2:De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
14.3:Alle geschillen die verband houden met de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Lieshout, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.